LOK SAVAD SETU Round 02

01 Danta
02 Amirgarh
03 Dakroi
04 Mandal
05 Himatnagar
06 Idar
07 Malpur
08 Meghraj
09 Sami
10 Vadali
11 Visnagar